ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Konferencja odbędzie się w dniach 26 do 28 czerwca. Otwarcie Konferencji przewidywane jest w Poznaniu.  Po Sesji Otwarcia  i wycieczce technicznej odbędzie się poobiednia sesja panelowa w Rosnówku.  Dalsze sesje kontynuowane będą w tutejszym hotelu „Delicius”. Ponadto 27 czerwca planowany jest poobiedni wypad rekreacyjny.
  2. Udział w Konferencji jest płatny. Za udział w pełnym zakresie cena wynosi 1.500 zł + vat. Zgłoszenie udziału w Konferencji należy dokonać w Biurze Organizacyjnym (adres poniżej) do 30 kwietnia br. Udział osoby towarzyszącej zależy od liczby noclegów (zorganizowany zostanie dla nich osobny program).
  3. Zgłoszenie referatu z artykułem do publikacji por. niżej.

 

Adres Biura Organizacyjnego: SITK Oddział w Poznaniu [poznan.sitk@gmail.com]

ZAŁOŻENIA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW I PREZENTACJI

 Językami konferencyjnymi będą polski i angielski. Referowane będą wcześniej zakwalifikowane przez Komitet Naukowy treści  artykułów.  W zależności od języka artykułu obszerny jego skrót (co najmniej na stronę) powinien być napisany w języku alternatywnym. W obu językach należy opisywać rysunki i tabele. Artykuł wraz ze skrótem powinien obejmować parzystą liczbę stron. W przypadku liczby stron większej od 12 o przyjęciu artykułu decydować będzie recenzent.

  1. Propozycję artykułu w formie streszczenia należy zgłosić via e-mail w Sekretariacie Komitetu Naukowego do 15 marca 2019r (adres niżej). Propozycja powinna zwierać tytuł, słowa kluczowe, nazwiska autorów, adres osoby do kontaktu, streszczenie, planowany język referatu. Po pozytywnej akceptacji przez Sekretariat przekazana zostanie formatka wraz z wytycznymi do edycji artykułu w wersji dwujęzycznej.
  2. Po zamknięciu zgłoszeń artykułów kluczową tematykę Konferencji uzupełnimy o referaty zamówione. Wraz z artykułami zakwalifikowanymi przez recenzentów zostaną one opublikowane przed Konferencją w trzecim tomie serii wydawniczej „Annały inżynierii ruchu i badań transportowych”.  Artykuły powinny być przekazane do Sekretariatu KN w terminie do 30 kwietnia 2019 r. (adres poniżej) w celu poddania ich recenzji.  Wydawca nie zastrzega sobie prawa unikalnego publikowania artykułu pozostawiając swobodę wtórnej edycji autorom.
  3. Przewidywany czas prezentacji wyniesie tylko 10 minut. W szczególnych przypadkach zostanie przyznany przez recenzentów dłuższy czas wystąpienia, jednakowoż program będzie zawierał  szerokie okna czasowe przeznaczone na pytania i dyskusje.

Adres  Sekretariatu Komitetu Naukowego: Andrzej Krych [a.krych@bit-poznan.com.pl]