PLANOWANIE RUCHU A WYZWANIA GLOBALNE

Planowanie ruchu to proces jego prognozowania zintegrowanego z planami przekształceń urbanistycznych i infrastrukturalnych, podporządkowany misji zrównoważonej mobilności. Jego celem jest takie kształtowanie przyszłego ruchu w sieciach transportowych, aby jego obraz tj. wielkości potoków pojazdów, pasażerów, pieszych i ładunków były racjonalne, czyli efektywne z zachowaniem poziomu akceptowalnych granicznych warunków funkcjonalnych, takich jak poziom kongestii, zapełnienie pojazdów komunikacji zbiorowej, poziom zagrożeń i uciążliwości środowiskowych (rozcięcie więzi, hałas, spaliny, zużycie energii, wypadkowość, naruszenie substancji urbanistycznej, jakość przestrzeni publicznej). Taki właśnie stan potoków ruchu sprawia, że rozwój systemu transportowego można uznać za zrównoważony (normatywny).

Rozważenia wymaga kilka kluczowych kwestii:

1. Jakie badania potrzeba przeprowadzić i jakie modele (symulacyjne) zastosować, aby taki ruch móc trafnie określić i przewidzieć? (tu pojawia się między innymi potrzeba przynajmniej próby określenia kryteriów zrównoważonego podziału modalnego w procesie planowania ruchu).
2. Jakie dane i instrumenty należy wykorzystać, aby taki obrazu ruchu udało się uzyskać? To pytanie o skalę rozwoju infrastruktury drogowej, transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego, kształt oferty przewozowej, zarządzanie mobilnością, organizację, uspokojenie i sterowanie ruchem, rolę działań niskoenergetycznych i pojazdów niskoemisyjnych, wykorzystanie usług mobilności, szczególnie współdzielenia środków transportu, środki poprawy bezpieczeństwa ruchu, szczególnie pieszego, możliwości i skutki rewitalizacji i przekształceń struktur urbanistycznych.
3. Jak wykorzystać klasyczny warsztat metodologiczny inżynierii ruchu w procesie planowania ruchu rozumianego jako misja kształtowania transportu zrównoważonego?

Zatem sugerujemy następującą tematykę Konferencji:

 • metodyka i struktura kryteriów planowania transportu miejskiego dla jego zrównoważonego rozwoju;
 • podział modalny a zasoby energetyczne;
 • ruch pieszy i rowerowy w środowisku miejskim i środki ich wspomagania;
 • rewitalizacja mikrostruktur urbanistycznych i uspokojenie ruchu a mobilność;
 • usługi mobilności, w tym współdzielenie środków transportu;
 • energetyczna optymalizacja sposobów podróży, w tym elektromobilność i dekarbonizacja.

  Tematyka powyższa będzie także podmiotem konferencyjnej debaty plenarnej.

  Wspomaganie nurtu kluczowego proponujemy oprzeć na dotychczasowych tradycyjnych wątkach naszych konferencji, jednak z preferencjami dla wskazywania kierunków badań, przystosowania jednych metod i możliwości zastosowań innych.
  Zatem przedmiotem Konferencji będą też:

INSTRUMENTY I ŚRODKI PLANOWANIA RUCHU

          Przykłady pól tematycznych: 

 • energochłonność konwencjonalnych i niskoemisyjnych środków transportu; 
 • planowanie i optymalizacja sieci transportowych; 
 • modelowanie oraz prognozowanie podróży i transferu ładunków; 
 • organizacja i uspokojenie ruchu; 
 • zagrożenie wypadkowe słabszych uczestników ruchu.  

  BIURO KONFERENCJI
  Maria Hora-Kułakowska – (zgłoszenia, płatności) poznan.sitk@gmail.com Tel./fax: (4861) 853-73-07, Tel. kom. + 48 602 785 702
  Łukasz Walter (sprawy organizacyjne) lukasz.walter@bit-poznan.com.pl Tel. kom. + 48 697 792 621

  Adres pocztowy: SITK RP ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  SEKRETARIAT KOMITETU NAUKOWEGO
  Andrzej Krych (referaty, program sesji) a.krych@bit-poznan.com.pl Tel. kom. + 48 601 33 77 6

Patronat medialny: