Działamy w czasach, w których dynamika postępu i innowacji zmienia obraz transportu, wprowadzając na jego rynek nowe podmioty, lepsze funkcjonalności i bardziej przyjazne formy umożliwiające kształtowanie racjonalnej mobilności mieszkańców miast i suburbiów. Inwestycje transportowe wnoszą zarazem potrzebę znacznego wysiłku finansów publicznych – europejskich, krajowych i samorządowych. W ubiegłych latach doświadczyliśmy znaczącego oglądu tego procesu. Częste liczne dyskusje w kręgach inżynierskich, także na naszych Konferencjach wskazują na pozytywne, jak i negatywne procesy w realizacji oraz końcowych efektach realizowanych projektów.

Inwestycje transportowe są w szczególnym stopniu narażone na błędy i trudności w różnych fazach ich przygotowania, realizacji i eksploatacji. Szczególnie dotyczy to inwestycji w obszarach zurbanizowanych. Zarządzanie i procedowanie projektów transportowych wymyka się nazbyt często zasadom technologicznej poprawności, dobrej jakości realizacji i spójności różnych komponentów projektu, którego efekt końcowy zależy od każdego z ogniw jego realizacji. W znacznym stopniu brak oczekiwanego efektu wynika z deficytu wiedzy, kadr, umiejętności i niekorzystnych uwarunkowań prawnych. Te aspekty obligują nas do skoncentrowania się na wiodącej tematyce XI Konferencji:

POLSKIE PROJEKTY TRANSPORTOWE – DOŚWIADCZENIA, BADANIA I PRZYSZŁOŚĆ

Oczekiwane są referaty w następujących zagadnieniach:

– CHARAKTERYSTYKA PODJĘTYCH I PODEJMOWANYCH PROJEKTÓW
– METODYKA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH I ZARZĄDZANIE ICH REALIZACJĄ
– INTERWENCJE W KSZTAŁT I EKSPLOATACJĘ MIEJSKICH SIECI TRANSPORTOWYCH
– AGLOMERACJE I REGIONY W SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU
– INTELIGENTNE WSPOMAGANIE, PROGNOZOWANIE I MODELOWANIE RUCHU W BADANIACH I EWALUACJI PROJEKTÓW
– ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERÓW W BUDOWANIU I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW TRANSPORTOWYCH

Ponadto dwie sesje warsztatowe poświęcone zostaną nowoczesnym rozwiązaniom w planowaniu transportu miejskiego. W sesjach warsztatowych oraz w preferowanej problematyce kluczowej zamówienie referatów krajowych i zagranicznych będzie dopełnieniem tematyki referatów zgłaszanych przez uczestników Konferencji. Referaty będą recenzowane i opublikowane w I tomie planowanej serii wydawniczej pt „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego – Annały inżynierii ruchu i badań transportowych”

Zgłaszanie projektu referatu na adres email Sekretariatu z wymienieniem autorów, autora wskazanego do kontaktu (telefon, adres mail) i z krótkim wyłożeniem tez mile widziane od zaraz jednak nie później jak do 20 marca. O przyjęciu projektu referatu informować będziemy wskazanego do kontaktu autora na bieżąco.

W programie Konferencji planowana jest prezentacja do 40 referatów, udział do 150 osób z środowisk akademickich, biur projektowo – konsultingowych, jednostek administracyjnych zarządzających transportem i organów samorządowych. Obrady i dyskusje prowadzone będą sukcesywnie w sześciu sekcjach tematycznych. Na zakończenie Konferencji proponujemy anty – panel dyskusyjny pt „Rola inżynierów w procesie przygotowania i realizacji projektów transportowych” (tezy i pytania ex katedra, dyskutuje sala). Kontynuować będziemy konkurs im. Zbigniewa Lilpopa na najlepszy debiut konferencyjny.

W trakcie Konferencji odbędą się wycieczki techniczna i rekreacyjna. Zachęcamy do zgłoszenia osób towarzyszących, dla których w trakcie sesji konferencyjnych zorganizowany zostanie program turystyczny.